Tjenester

Vi lever i en tid hvor teknologiske omveltninger endrer måten vi arbeider på internt, overfor kunder og med samarbeidspartnere. Teknologiske omveltninger påvirker derfor bedrifters strategier, forretningsmodeller, kompetansebehov, organisering og løsninger. Vår misjon er å hjelpe virksomheter og ledere å møte truslene og utnytte mulighetene som disse endringene innebærer. 

Digital førstehjelp

Noen ganger skjer endringer ekstra fort og det er nødvendig med raske digitale grep basert på tilgjengelige interne eller eksterne ressurser. Vi har derfor vurdert hvor vår kompetanse kan komme ekstra til nytte, på kort eller mellomlang sikt.

Les mer her om Digital førstehjelp, rådgivning og konkret oppfølging som virksomheten din kan ha behov for nå.

Behov - fra problem til prosjekt

Ingen langsiktig endring vil kunne lykkes uten at virksomheten forstår sin egen situasjon, definerer og prioriterer sine behov og er seg bevisst hvilke trusler og muligheter en digital endring innebærer. 

Utfordringer 

Hvor ligger virksomhetens digitale utfordringer? Er de knyttet til gammel infrastruktur, utdaterte 

løsninger og manglende integrasjoner? Eller har virksom- heten investert i moderne teknologi, men avkastningen har uteblitt? 

Gevinster 

Hvilke gevinster kan nye digitale 

investeringer gi. I form av økt kundetilfredshet, engasjement hos ansatte eller økt effektivitet? Og hvilke trusler står virksom-heten ovenfor hvis man fortsetter som før?

Prosjekt 

Er dine digitale endringsbehov størst på markedssiden eller internt? Eller ser du behovet for et endringsprogram som gjelder hele virksomheten? Sammen med deg velger vi områder og tiltak både på kort og lengre sikt. 

Innsikt - fra data til kunnskap

Hvordan påvirker digitale omveltninger ditt marked og din virksomhet? Vi hjelper deg med å forstå hva som skjer og å kartlegge din digitale status, både i forhold til andre bedrifter og i forhold til dine viktigste brukergrupper.  

Ståstedsanalyse

Vi gjør en kartlegging av virksomhetens ståsted. 

Forretningsmodell, mål og verdier, organisering og prosesser, kunder, konkurrenter og marked, 

kan sammen være premisser for hvilke digitale alternativer som er aktuelle. 

Digital modenhet

Vi analyserer bedriftens digitale modenhet, i forhold til standarder, virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med og i forhold til egen utvikling. 

Dette kan også leveres som en separat Digital Business Audit.

Brukerreiser

Vi utvikler digitale brukerreiser for målgrupper som kunder og ansatte. Brukerreisene inneholder også innsikt hvordan 

målgruppene oppfatter 

selskapets tjenester, og identifiserer smertepunkter og forbedringsområder. 

Strategi​ - fra innsikt til veivalg

Endring drives fram av ledere. Vi hjelper deg å velge riktig strategi, forankret i forretningsmessige behov, intern og ekstern innsikt og konkretisert i form av tydelige planer som sikrer at du når dine mål. 

Strategiske grep

Digitalisering påvirker alle dine stakeholders. Vi hjelper deg med å gjøre strategiske valg som gjør virksomheten sterkere i forhold til eiere, medarbeidere, kunder og konkurrenter og mer bærekraftig for fremtiden. 

Planning

Strategier som ikke følges opp av prosjektplaner eller et forpliktende veikart, er ikke strategier, men gode intensjoner. Vi hjelper deg med å utforme 

konkrete budsjetter, fremdriftsplaner og risikoanalyser.  

Ressurser

Et vellykket digitalt prosjekt må både ha kritisk kompetanse og profesjonell prosjektledelse. Vi hjelper deg med å organisere ressurser, både internt og eksternt, også gjennom kravspesifikasjoner, innkjøp og forhandlinger.

Digital Workplace 

Vi er spesialister på den digitale arbeidsplassen og leverer både moderne intranett, sosiale nettverk, samhandlingsløsninger og digitale assistenter. Uansett valg av plattform må den ansattes brukeropplevelse stå i sentrum. 

Digital Learning 

Digitale trender som bl.a. kunstig intelligens krever at vi kraftig må oppgradere våre kunnskaper og ferdigheter. Parallelt får vi nå tilgang på mer bruker-vennlige plattformer for opplæring og kunnskaps-forvaltning. 

Digital Human Relations 

HR-faget er under betydelig omstilling, hvor «management» av ansatte erstattes av en filosofi hvor brukerne står i sentrum. Dette skjer både i 

kjernesystemene, i rekrutterings-løsningene og i talent management-plattformene. 

Løsninger - fra strategi til verktøy

Hver eneste dag kommer dine medarbeidere på jobb, med solide digitale erfaringer fra privatlivet. Men hva møter de på jobben?  Brukervennlige digitale verktøy for ansatte kan være nøkkelen til vellykket digitalisering. 

SaaS-løsninger 

På område etter område er moderne SaaS-løsninger nå tilgjengelig. Det bidrar til å korte ned tiden fra idé til gjennom-føring. Ansatte får gjerne også tilgang både via PC og mobil. 

Endringsreisen kan dermed

starte raskere. 

User Experience 

Selv om en SaaS-løsning er tilgjengelig «ut av boksen», må ikke jobben med innhold, navigasjon, brukergrensesnitt og konfigurering undervurderes. Før du velger løsning bør du derfor 

gjøre brukertesting i form av en pilot. 

Integrasjoner 

Skal du få maksimal avkastning av en digital arbeidsplass, bør du velge plattformer som kan 

utveksle innhold og data med andre systemer. Ansatte må slippe inn- og utlogging av systemer som ikke snakker med hverandre. 

Gjennomføring - fra idé til utrulling

Digitaliseringen griper inn i alle kjerneprosesser - utvikling, produksjon, logistikk, salg og markedsføring - og i alle støtteprosesser. Vi bistår deg med å implementere ny teknologi og integrere med kundens økosystem. 

Forankring 

Selvsagt er det viktig at ledere lærer å bruke digitale, sosiale og mobile verktøy. Men det er ennå viktigere å kunne lede endring. 

Større digitale initiativ må derfor forankres både i toppledelsen og hos mellomledere.

Kommunikasjon

Når et nytt digitalt verktøy skal lanseres må ansatte informeres og engasjeres både før, under og etter lanseringen. De viktigste budskapene er hva bedriften ønsker å oppnå med løsningen og «what´s in it for me». 

Opplæring og support 

Ansatte har ulike erfaringer, kunnskapsnivå og holdninger i forhold til innføring av ny teknologi. Dette må det tas hensyn til både når bedriften lager opplæringsprogrammer og etablerer systemer for support. 

Change - fra hode til hjerte

Mange gode digitale initiativ strander fordi de glemmer den viktigste nøkkelen til endring: Menneskene. Vi hjelper deg gjennom hele endringsreisen, med endringsforståelse, kommunikasjon, opplæring og support. 

Utvikling - fra prosjekt til nye mål

Et teknologiprosjekt handler ikke om teknologi alene, men om sammenhengen mellom teknologi, mennesker og prosesser. I god tid før den nye løsningen rulles ut, bør man legge en plan for den digitale hverdagen og for veien videre. 

Governance 

Mens en ny digital løsning gjerne er organisert som et prosjekt, så innebærer avslutningen av prosjektet at IT, HR, Kommunikasjon eller andre overtar ansvaret. Dette bør skje i form av en tydelig forvaltningsmodell. 

Veikart

Da den nye løsningen ble lansert, var det kanskje bare deler av funksjonaliteten som ble tatt i bruk. Men nå er tiden inne til å utforme et veikart, jobbe løpende med løsningen og få tilbakemeldinger underveis.  

Måling 

Sørg for å få på plass et system for målinger, med et nullpunkt før lanseringen. Det er ikke nok å få brukerne ombord i den nye løsningen. Det viktige er å få svar på om løsningen brukes slik den er tenkt.