Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Hvordan overleve gjennom digital transformasjonHvis du som leder strever med å finne en praktisk tilnærming til begrepet «digital transformasjon», da bør du skaffe deg boken«Överlevnadsguide til digitaliseringen»fra Oscar Berg. I denne posten deler jeg mitt utbytte etter å ha lest boken.


Pedagogisk og forståelig


Som vanlig i en bok fra Oscar Berg, så har overleveringsguiden rikt med gode, poengterte illustrasjoner. Språket er også pedagogisk og forståelig, og Berg unngår å bruke mange fremmedord. I den grad han trenger et faguttrykk for å få frem viktig innsikt, deler han sin fortolkning og forståelse av uttrykket.


Digitalisering er ett av disse ordene, som Berg mener handler om å «skapa värde för människor genom att förenkla och berika deras liv med hjälp av digital teknik».


Berg bygger også opp kapitlene på en forståelig måte, hvor kapittel 1 og 2 særlig handler om utfordringene, i kapittel 1 om de eksterne digitale endringene og i kapittel 2 om de interne organisatoriske og kulturelle utfordringene. I kapittel 3 og 4 går så Berg tettere inn på mulige grep for å overleve og endre seg som organisasjon.


Forstå de nye spillereglene


I kapittel 1 – «Förstå de nya spelreglerna» - understreker Berg at vi forsåvidt har hatt digitalisering i mange tiår allerede. Men mens begrepet digitalisering tidligere primært har vært knyttet til effektivisering, eller til salg og kontaktadministrasjon, så mener Berg at digitaliseringens vinnere er de som finner opp nye prosesser, tjenester, markeder og forretningsmodeller ved hjelp av ny teknologi. Taperne er de som tror at man fortsatt kan overleve ved gjøre små endringer i sin forretning. Den teknologiske utviklingen er nemlig eksponensiell, og gjør at det Berg kaller for «disrupsjonssgapet» bare vil øke for virksomheter som fortsetter å jobbe mer eller mindre tradisjonelt. Dette gapet står igjen startups og endringsvillige virksomheter klar til å utnytte.


For bedrifter som endrer seg sakte, øker disrupsjonsgapet kontinuerlig. Illustrasjon: Oscar Berg: "Överlevnadsguide til digitaliseringen"


Overvinn trusler og hindre

I kapittel 2 – «Övervinn hot och hinder» peker Berg på at de største truslene mot vellykket digitalisering, de finnes inne i virksomhetene, internt i deres etablerte måte å organisere seg og sine prosesser på. Selv om alle bedrifter en gang i tiden både har gått igjennom en oppstartsfase og en vekstfase, så har mange mistet sin fleksibilitet og evne til nytenkning etter hvert som de har kommet over i en ekspansjons- eller modningsfase.


Resultatet er ofte økende avstand til kundene og mindre innsikt i forhold til kundenes behov, fokus på gårsdagens KPI-er, fremvekst av interne siloer, «opptatt-kultur», motvilje mot endringer etc.