top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Hvordan overleve gjennom digital transformasjonHvis du som leder strever med å finne en praktisk tilnærming til begrepet «digital transformasjon», da bør du skaffe deg boken«Överlevnadsguide til digitaliseringen»fra Oscar Berg. I denne posten deler jeg mitt utbytte etter å ha lest boken.


Pedagogisk og forståelig


Som vanlig i en bok fra Oscar Berg, så har overleveringsguiden rikt med gode, poengterte illustrasjoner. Språket er også pedagogisk og forståelig, og Berg unngår å bruke mange fremmedord. I den grad han trenger et faguttrykk for å få frem viktig innsikt, deler han sin fortolkning og forståelse av uttrykket.


Digitalisering er ett av disse ordene, som Berg mener handler om å «skapa värde för människor genom att förenkla och berika deras liv med hjälp av digital teknik».


Berg bygger også opp kapitlene på en forståelig måte, hvor kapittel 1 og 2 særlig handler om utfordringene, i kapittel 1 om de eksterne digitale endringene og i kapittel 2 om de interne organisatoriske og kulturelle utfordringene. I kapittel 3 og 4 går så Berg tettere inn på mulige grep for å overleve og endre seg som organisasjon.


Forstå de nye spillereglene


I kapittel 1 – «Förstå de nya spelreglerna» - understreker Berg at vi forsåvidt har hatt digitalisering i mange tiår allerede. Men mens begrepet digitalisering tidligere primært har vært knyttet til effektivisering, eller til salg og kontaktadministrasjon, så mener Berg at digitaliseringens vinnere er de som finner opp nye prosesser, tjenester, markeder og forretningsmodeller ved hjelp av ny teknologi. Taperne er de som tror at man fortsatt kan overleve ved gjøre små endringer i sin forretning. Den teknologiske utviklingen er nemlig eksponensiell, og gjør at det Berg kaller for «disrupsjonssgapet» bare vil øke for virksomheter som fortsetter å jobbe mer eller mindre tradisjonelt. Dette gapet står igjen startups og endringsvillige virksomheter klar til å utnytte.


For bedrifter som endrer seg sakte, øker disrupsjonsgapet kontinuerlig. Illustrasjon: Oscar Berg: "Överlevnadsguide til digitaliseringen"


Overvinn trusler og hindre

I kapittel 2 – «Övervinn hot och hinder» peker Berg på at de største truslene mot vellykket digitalisering, de finnes inne i virksomhetene, internt i deres etablerte måte å organisere seg og sine prosesser på. Selv om alle bedrifter en gang i tiden både har gått igjennom en oppstartsfase og en vekstfase, så har mange mistet sin fleksibilitet og evne til nytenkning etter hvert som de har kommet over i en ekspansjons- eller modningsfase.


Resultatet er ofte økende avstand til kundene og mindre innsikt i forhold til kundenes behov, fokus på gårsdagens KPI-er, fremvekst av interne siloer, «opptatt-kultur», motvilje mot endringer etc.


De største truslene mot digital endring befinner seg inne i bedriftene, bl.a. representert ved avdelinger som opptrer som siloer.

Illustrasjon: Oscar Berg: "Överlevnadsguide til digitaliseringen"


Berg mener også at større bedrifter generelt er veldig dårlige på å innføre ny teknologi, bl.a. fordi de undervurderer hva dette krever av endringer i atferd, prosesser og kultur. Men også fordi nye applikasjoner blir innført for å løse ett isolert problem, uten noen tanke for helheten eller for brukernes opplevelser.


Berg advarer også mot at tradisjonelle selskaper skaffer seg «digitale alibier», initiativ som tilsynelatende viser vilje til digital endring, samtidig som virksomhetens mål, fokus, organisering og prosesser forblir uendret.


Sett fokus på de riktige temaene


I kapittel 3 – «Sätt fokus på rätt saker» er Berg mer konkret i forhold til hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon. Det høres gjerne selvsagt ut, men Berg understreker at virksomheten må være kundefokusert. Hvorfor? Jo, fordi selve formålet med en virksomhet er å skape, beholde og utvikle gode kunderelasjoner. Eller som Berg sier det selv: «Att lösa kundernas behov på bästa sätt är det egentliga syftet med alla organisationer. För att överleva måste de älska behovet, inte den nuvarande lösningen.»


Fremveksten av nye teknologier, nye forventninger fra kundenes side og nye verdimodeller gjør det nødvendig å finne nye måter å løse et problem på. Illustrasjon: Oscar Berg: "Överlevnadsguide til digitaliseringen"


Berg understreker også hvor viktig det er et organisasjonen kan samle seg om en felles, konkret og engasjerende visjon, som er robust i forhold til dagens store endringshastighet og som også gir mening for avdelinger og team, som de ansatte særlig identifiserer seg med og jobber i.


Med en omverden i stor forandring, blir også vår tilpasningsevne kritisk. Ja, Berg mener derfor at det egentlig er «læring» som er organisasjonens kjerne. For Berg handler ikke dette kun om å tilegne seg kunnskap raskere, men også om å endre arbeidsmetoder, atferder og til og med tankesett. Da er det igjen nødvendig å bygge og forsterke menneskelige egenskaper som strategisk tenkning, nysgjerrighet, empati, dømmekraft, kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og mot.


Start endringen


I kapittel 4 – «Påbörja förflyttingen» diskuterer Berg hvordan en organisasjon kan påstarte sin endringsprosess. Han advarer mot å se digital transformasjon som et stort, komplekst og toppdrevet endringsprogram, og gir to grunner for dette: For det første finnes det ikke «en» løsning på et definert behov. Det som krever forandring, er i stedet organisasjonens evne til å håndtere endringsbehov, raskere og mer innovativt. Bergs andre poeng er at det ikke finnes noen definert slutt på et digitalt endringsprosjekt, da virksomheten må fortsette å transformere seg selv i takt med at omverden endres.


En av de viktigste anbefalingene i dette kapitlet er at organisasjonen må bygge en innovasjonskultur, hvor det er fire nødvendige skritt: 1. Se kundens behov. 2. Dele ideer 3. Avsett nødvendig tid. 4. Utvikle kompetanse.


En annen anbefaling er at organisasjonen må omfatte viktige prinsipper for samarbeid, som: Åpenhet. Transparens. Inkludering. Dialog. Ros.


Organisasjoner som ønsker å lykkes med digital endring, må utvikle en intern kultur for innovasjon og samarbeid.Illustrasjon: Oscar Berg: "Överlevnadsguide til digitaliseringen"


En tredje anbefaling er å skape rom for kreativitet, ikke bare for enkeltpersoner, men for grupper i samspill. Berg mener at den største kreative kraften ligger i samspillet mellom mennesker med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiv.


En fjerde er å etablere en digital samarbeidsplattform, som kan fungere på tvers av organisasjonen. Via en digital plattform kan ansatte også bygge og utvikle sine personlige nettverk og etter behov organisere seg selv for å løse problemer og utvikle ideer.


Berg ser klart at dagens tradisjonelle hierarkiske organisasjoner ikke vil klare å håndtere de endringsprosessene som er nødvendige. Han presenterer likevel ikke noen alternativ organisasjonsmodell, men fokuserer mer på kombinasjoner av løsninger. En mulighet kan f.eks. være organisering i teams, men også slike teams må være åpne, transparente og motivert for samhandling på tvers. En annen mulighet er å fokusere mer på gode prosesser, hvor Berg er inspirert av metoder både fra agile programvareutvikling,

Design Thinking og tjenestedesign. Stikkord her er bl.a. utforskning av behov og løsninger gjennom intervjuer og idéstorming, konkretisering i form av brukerreiser og prototyper samt testing og iverksettelse. En prosess som igjen kan identifisere nye behov og nødvendig justering av løsningene.


Et sluttpoeng fra Bergs side, nesten som en motsats til store, toppdrevne endringsprogram, er at det er brukerne og deres opplevelser som utgjør nøklene til om en endringsprosess lykkes eller ikke: «Användarupplevelsen måste sätt högst upp på prioritetslistan inför nya it- investeringar. Då ökar sannolikheten att en it-investering leder till de effekter som eftersträvas, vare sig det är ökad produktivitet, ökad innovationsförmåga, kortare ledtider eller något annat. En snabbrörlig ”grupp av grupper” bestående av nyfikna, kreativa och kompetenta medarbetare med digitala superkrafter som alla strävar åt samma håll, att leverera maximalt värde till kunderna - där har vi kärnan i det vi kallar digital transformation!"Noen ekstra spørsmål

Oscar Berg har i sin nye bok absolutt lykkes i å avmystifisere og gi begrepet digital transformasjon et praktisk innhold. Men samtidig griper jeg meg selv i å ønske mer, i å stille nye spørsmål. Basert på det faktum at virksomheter fortsatt består av en rekke interessenter som eiere, styrer, ledere og mellomledere. Interessenter som enten kan forløse eller blokkere en nødvendig endring:


  • Eiere: I hvilken grad ser vi fremveksten av eiere som forstår digitaliseringens trusler og muligheter, utover business angels og venture-fonder som går inn i startups og scaleups?

  • Styrer: I hvilken grad er digitalisering en agenda i styrene? Og er denne diskusjonen fokusert på hva digital transformasjon kan bety for selskapets forretningsmodeller, eller handler digitalisering i styrenes perspektiv primært om effektivisering og kostnadskutt?

  • Toppsjef: I hvilken grad er en tradisjonell leder i stand til å omstille sitt eget fokus og sin egen atferd fra å være en kontrollerende leder med kortsiktig fokus på bunnlinjen til å bli en coachende leder med fokus på å bygge en endringsvillig organisasjon?

  • Ledergruppe: I hvilken grad klarer divisjonsdirektører, Finans-, HR-, IT-, Kommunikasjon- og Markedsdirektører å se mulighetene som digitalisering kan gi innenfor deres ansvars- og prosessområder og for selskapet som helhet? Eller er deres tilnærming at dette kan "noen andre" ta seg av?

  • Mellomledere: I hvilken grad er det forståelse for at mellomlederne må være 100% med på laget for at bedriften skal få til vellykket overgang fra en hierarkisk til en teambasert organisasjon? Eller får de rett og slett ikke tid – fanget som de er mellom krav ovenfra fra ledelsen, og etterspørsel knyttet til udekkede behov fra sine medarbeidere?

Hvis dette ikke var en del av Oscar Berg sitt bokprosjekt, så har jeg stor forståelse for det. Men hvis det kommer noen svar på disse spørsmålene i den engelske utgaven av boken som kommer i 2020, så gleder jeg meg!


I mellomtiden kan jeg uten forbehold anbefale deg å lese «Overlevnadsguide till digitaliseringen"!

Komentar


bottom of page