Våre

 Rapporter 

  • Shila

En guide til innkjøp av skytjenester i det offentlige


Innkjøp av skytjenester vokser hurtigere enn noensinne, også innenfor det offentlige. Som en støtte for offentlige innkjøpere er den nye standardavtalen SSA-SKY nå på vei. Men hva betyr det for deg, oss og alle andre?

SSA–SKY er en ny standardavtale som har vært under høring en stund, og som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) etter planen vil gjøre tilgjengelig i desember. Som en del av våre forberedelser til at den nye standardavtalen blir tilgjengelig, har vi dukket ned i flere kilder tilrettelagt fra det offentlige til innkjøpere og andre interessenter som deltar i digitale innkjøp. Arbeidet vi har lagt ned har inspirert oss til å lage en guide til innkjøp av skytjenester i det offentlige, for andre som lurer på hva dette betyr for dem, enten man er innkjøper, prosjektleder eller prosjektdeltaker.


Sjekk også gjerne ut en av våre andre guider relatert til offentlige innkjøp, «En guide til intranettprosjekter i det offentlige».


Behov for tydelige retningslinjer

DFØ og Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) har begge sett et stort behov for standardavtaler for å forenkle digitale innkjøp og kontraktsinngåelser blant offentlige innkjøpere. Det har hersket mye usikkerhet om hvordan innkjøp og avtaler bør gjøres i et marked som har en vridning mot kjøp av skytjenester fremfor innkjøp av tradisjonelle IT-prosjekter. Etableringen av SSA-L (Avtale om løpende tjenesteinnkjøp) har vært et skritt i riktig retning. Men i mange innkjøpsprosesser kommer SSA-L-standarden likevel til kort. DFØ har derfor sett behovet for en ny standardavtale, SSA-SKY, som skal bidra til å regulere mer komplekse innkjøp av skytjenester. Men er IT-innkjøp blitt mer kompleks, eller skyldes forvirringen andre grunner? Vi søker i denne bloggposten å bidra til å oppklare og tydeliggjøre noen aktuelle begreper for innkjøpere og leverandører til offentlig sektor.


Nasjonale føringer

Skytjenester kan gi økt fleksibilitet og ofte lavere kostnader, men noen applikasjoner må gjennomgå særlige vurderinger når det gjelder personvern, sikkerhetsmessige og juridiske forhold. Dette er applikasjoner som håndterer sensitive personopplysninger. 

Offentlige virksomheter anbefales å ta i bruk skytjenester når det er mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt. Anbefalingene kommer fra digitaliseringsrundskrivet, som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor:

Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger.


Er skytjenester anbefalt?

Utdraget nedenfor kommer også fra digitaliseringsrundskrivet:

Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.

Anbefalingen kan tolkes slik at offentlige virksomheter anbefales å kjøpe skytjenester i tilfeller der det ikke foreligger spesielle hindringer som motstrider kravet til informasjonssikkerhet. Dette fordi skytjenester i de fleste tilfeller gir bedre tjenester og en mer effektiv drift.