top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Øk sannsynligheten for digital suksess med pilottesting!Du har kanskje bestemt deg for å lansere en ny digital løsning til de ansatte i organisasjonen og er klar for å rulle ut. Men har du spurt de som skal ta i bruk løsningen om deres oppfatning? En pilot med reelle brukere er din beste garanti for en vellykket lansering.


Motstand vil komme, på enhver innføring av ny teknologi, selv om løsningen er bådebra og populær i andre virksomheter. Uansett hvor mye tid det nedlegges i planlegging av et prosjekt, så vil man alltid oppleve noen utfordringer underveis. Dette må du være forberedt på;derfor bør du kjøre en pilot. En pilot er den sikreste veien til en trygg og vellykket lansering av en ny applikasjon.


Hva mener vi med pilot?

Tenk på pilot som et kontrollert eksperiment. Du prøver ut den teknologiske løsningen på et knippe mennesker som vil gi deg tilbakemeldingene du trenger for en trygg lansering. I praksis bygger en pilot på brukerscenarier som er definert i et forarbeid. I piloten blir brukerscenariene satt på prøve, og prosjektteamet henter verdifulle erfaringer før applikasjonen rulles ut for fullt til alle ansatte.


Hvorfor Pilot?

En pilot sikrer trygghet og innsikt i hvordan applikasjonen best kan løse utfordringer hos brukerne, men du får også kartlagt de viktigste gevinstene. Ved å kjøre en pilot vil man være i en fleksibel situasjon der man kan teste hvilke av brukerscenariene som bør beholdes, endres eller forkastes. Testing vil foregå i en mindre skala, men det vil gi en god indikasjon på hva som fungerer.

Dette gir prosjektteamet innsikt i potensielle utfordringer som burde adresseres når man går «live». En pilot sikrer at applikasjonen blir testet av ulike brukere som kan gi tilbakemelding på hva løsningen fungerer godt til og hvilke områder det absolutt ikke må brukes til. Dette bidrar til et tydeligere budskap på «What To Use When» og forenkler eventuelle prioriteringer i planlegging og i utrullingen.


Deltagere i en pilot


En god pilot bør ha et bredt utvalg av deltagere som representerer alle de viktigste brukerscenariene. Husk å ta med førstelinjearbeiderne tidlig i prosessen dersom de også skal bli brukere av løsningen. De har ofte andre behov enn skrivebordsmedarbeidere og blir ofte glemt i planleggingsprosessen.

Det er også viktig å sørge for at ansatte får testet løsningen i en kontekst som er representativ for deres arbeidshverdag. Det er først da prosjektteamet vil få et godt bilde av de beste bruksområdene og eventuelle fallgruver oppdages.Bratt læringskurve

En pilot bør avsluttes med en evaluering. Omfanget av evalueringen vil påvirkes av størrelsen på prosjektet. Noen ganger vil et gruppeintervju / fokusgruppe være tilstrekkelig, mens andre ganger vil det være nødvendig å supplere med en survey og 1til1-intervjuer. Gjennom evalueringen vil prosjektteamet få verdifull innsikt - læringskurven er bratt! 

Resultatene fra piloten vil være med på å forme kommunikasjon, opplæring, support og konfigurering videre i prosjektet. I en pilot vil man avklare hvilke av brukerscenariene man har utformet som gir størst gevinst. Dette bør man benytte som «salgsargumenter» under lanseringen.


Lansering av applikasjonen

Når innspillene fra pilotdeltakerne er håndtert vil den digitale endringen bli drastisk enklere. Innsikten vil gi prosjektteamet en dypere forståelse for ansattes behov når den nye løsningen rulles ut. Deltagerne i piloten har allerede fått trening i løsningen og blitt trygge på bruken. De vil også kunne opptre som «champions» for løsningen når den lanseres og dermed bidra med ytterligere opplæring og engasjement.

I de fleste prosjekter brukes det mye energi på å redusere risiko for at prosjektet feiler. En pilot er den sikreste veien for å kartlegge potensielle farer for feiling og dermed kunne forhindre at risikoene inntreffer.


Comentarios


bottom of page