Employee Experience

Mens mange verktøy på jobben tidligere ble valgt ut fra hensyn som effektivisering og forvaltning, er det nå avgjørende å lytte til de som faktisk skal bruke løsningene, de ansatte. Employee Experience, eller ansattopplevelse, handler bl.a. om å kartlegge brukerbehov, brukerreiser og tilfredshet før, under og etter implementering av digitale løsninger. På område etter område, som infrastruktur, produktivitet, samhandling, kommunikasjon og læring, kan ansattes brukeropplevelser nå kartlegges og gi verdifull innsikt. Undersøkelser viser at ved å ta ansattes brukeropplevelse på alvor, så blir resultatet bedre kundetilfredshet og til syvende og sist også økt lønnsomhet. 

Digital adapsjon 

Et digitalt prosjekt handler ikke kun om teknologi, men er helt avhengig av en endringsstrategi som inkluderer mennesker og organisasjon for å lykkes. Uten en gjennomtenkt endringsstrategi risikerer du både forsinkelser og økte kostnader, at den nye løsningen ikke blir tatt tilstrekkelig i bruk eller at gevinstene uteblir. Det viktigste målet for hvorvidt en ny digital plattform er på vei til å lykkes eller ikke, er målene for adapsjon: At en kritisk masse blant brukerne, både ledere og ansatte, tar den nye teknologien i bruk og at de viktigste funksjonene som den nye plattformen inneholder brukes aktivt. Gjennom lederforankring, kommunikasjon, opplæring og support kan målene nås. 

Work From Anywhere 

Virksomheter, ledere og ansatte har i 2020 vært gjennom et digitalt crashkurs i hvordan jobbe «remote». Fra hjemmekontorer har mange for første gang lært seg hvordan de kan gjennomføre og delta i virtuelle møter, og etter beste evne forsøkt å tilpasse seg en hverdag med fjernarbeid og fjernledelse. Vi tror tiden nå er inne til å starte planleggingen av ditt fremtidige virtuelle kontor. Noen selskaper kommer til droppe kontoret helt og legge til rette for distribuert jobbing. Men de fleste norske selskaper vil trolig operere med mer fleksible og hybride modeller, hvor mange arbeidstakere vil jobbe dels fra kontor, dels hjemmefra og dels fra mobile lokasjoner. Eller sagt med andre ord: Work From Anywhere. 

Firstline Workers 

På global basis finnes det 2,7 milliarder arbeidstakere som ikke jobber ved en PC. Disse omtales også som «Firsline Workers» eller førstelinjearbeidere, fordi de er den som først møter kundene, brukerne eller produktene. Eksempler på førstelinjearbeidere er kassemedarbeidere, helsemedarbeidere, personer i serviceyrker, industriarbeidere, transport- og logistikkansatte, folk som jobber på anlegg osv. Under COVID-19 har de vært omtalt som hverdagshelter, fordi de har holdt hjulene i gang mens kontormedarbeiderne har jobbet fra 

hjemmekontor. Vi mener det er på tide å gjøre førstelinjearbeiderne til fullverdige digitale 

medarbeidere og gi de moderne digitale verktøy.